Ανακλαστογραφία Υπερύθρου στο έργο «Ακάνθινος Στέφανος»

12:00 am – 12:00 am

Σε συνέχεια της μελέτης με Απεικονιστική Φασματοσκοπία Διάχυτης Ανάκλασης, εφαρμόστηκε και η τεχνική της Ανακλαστογραφίας Υπερύθρου προκειμένου να μελετηθούν τα κατώτερα στρώματα του ζωγραφικού έργου και κυρίως τα προσχέδιά του. Επιλέχθηκε να μελετηθεί κατά κύριο λόγο η περιοχή του πίνακα που παρουσίαζε το κύριο ενδιαφέρον δηλαδή η περιοχή της αναπαράστασης με κεντρικό θέμα το Χριστό με τον ακάνθινο στέφανο. Η περιοχή αυτή διαιρέθηκε σε 12Χ12 τμήματα (με αρίθμηση 1-12 οριζόντια και A-L κάθετα) και σαρώθηκε με χρήση της κάμερας SWIR και τη βοήθεια του ρομποτικού συστήματος και του εξειδικευμένου λογισμικού. Η απόσταση λειτουργίας ήταν 50cm, η διάσταση της κάθε εικόνας ήταν 27.7X21.5 mm και το βήμα της σάρωσης ήταν 150mm ώστε να υπάρχει σημαντική επικάλυψη μεταξύ δύο συνεχόμενων εικόνων η οποία θα επιτρέπει και την ακριβέστερη συρραφή τους. Η σάρωση πραγματοποιήθηκε για τρεις φασματικές περιοχές και συγκεκριμένα για  α) >1200 nm β) 1750 +/-500 nm και γ) 1900 +/- 200  nm. Στην εικόνα 1 παρουσιάζονται μια σειρά από συρραμένες χαρακτηριστικές εικόνες από τις σειρές B-D και τις στήλες 2-7 που καταγράφηκαν στα 1750 +/-500 nm. Οι  εικόνες έχουν υποστεί επεξεργασία για την κανονικοποίησή τους, την αφαίρεση θορύβου ενώ έχει περικοπεί περιμετρικά ένα περιθώριο 50pixels καθώς στα άκρα τους εμφανίζονται σκιές που σχετίζονται με την παρουσία των φίλτρων. Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται για το σύνολο των εικόνων ανεξαρτήτως φίλτρου.

Εικόνα 1. Αποτέλεσμα της συρραφής γειτονικών τμημάτων του έργου οι οποίες μελετήθηκαν με την τεχνική της ανακλαστογραφίας Υπερύθρου. Η συρραφή των εικόνων δίνει μια πιο ολοκληρωμένη άποψη του έργου και την έκτασης των προσχεδίων του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο