Φορείς

Ινστιτούτο Πληροφορικής
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής είναι ένα από τα δέκα Ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, και διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Προωθεί την εκπαίδευση και κατάρτιση, προσφέροντας τεχνογνωσία σε ένα μεγάλο πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών με τη χορήγηση υποτροφιών και τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα. Κύρια χαρακτηριστικά του αποτελούν η ερευνητική του αριστεία, η διεπιστημονική προσέγγιση και η συνεχής προσπάθεια μεταφοράς των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των τεχνολογιών που αναπτύσσει στην βιομηχανία και ευρύτερα στην κοινωνία. Είναι οργανωμένο σε Εργαστήρια που δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς: Υπολογιστική Ιατρική, Βιο-Πληροφορική, Υπολογιστική Όραση και Ρομποτική, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών και Συστημάτων VLSI, Κατανεμημένα Υπολογιστικά Συστήματα, Πληροφοριακά Συστήματα και Πολιτισμική Πληροφορική, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή, Καθολική Πρόσβαση και Υποστηρικτικές Τεχνολογίες, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα. Κάθε εργαστήριο διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, είτε εστιασμένη σε θεματικές περιοχές, ή διαθεματικά με διεπιστημονική προσέγγιση. Τα εργαστήρια του είναι στελεχωμένα με εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, και διαθέτουν υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό.

Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) είναι ένα κορυφαίο ερευνητικό ινστιτούτο στα πεδία των λέιζερ, φωτονικής και υλικών παγκοσμίως. Πάνω από 30 χρόνια πρωτοστατεί στην έρευνα και ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών λέιζερ στη διάγνωση και συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Έχει δημιουργήσει το ισχυρό, διεπιστημονικό πρόγραμμα Lasers for Art’s Sake IESL – FORTH  Photonics for Heritage Science για την καινοτόμο έρευνα στην ανάλυση (φασματοσκοπικά συστήματα), τη διάγνωση (απεικονιστικά και ολογραφικά συστήματα) και τον καθαρισμό με λέιζερ. Έχει αναπτύξει φορητά συστήματα διάγνωσης και συντήρησης τεχνολογίας αιχμής για μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους σε Ελλάδα, Ευρώπη, Μέση Ανατολή. Από το 1990 λειτουργεί ως Ευρωπαϊκή Ερευνητική Υποδομή (ΕΥ) και είναι ιδρυτικό μέλος του μεγάλου δικτύου ΕΥ Laserlab-Europe. Από το 2009, είναι μέλος των έργων ΕΥ CHARISMA, IPERION-CH και Iperion HS και των δικτύων E-rihs.eu  (οδικός χάρτης ESFRI ) και του εθνικού κόμβου @erihs.gr.

Δημόκριτος Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών

Tο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) “Δημόκριτος” είναι το μεγαλύτερο πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με 50 χρόνια προσφοράς στην επιστήμη και στον άνθρωπο. Εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας διατηρώντας παράλληλα τη διοικητική και οικονομική του αυτονομία. Αποστολή του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος” είναι η διεξαγωγή υψηλής στάθμης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η ανάπτυξη ανταγωνιστικής τεχνογνωσίας με στόχο την προαγωγή της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.
Το Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής (ΙΠΣΦ)του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» έχει ως αποστολή την πειραματική και θεωρητική έρευνα και επιστημονική αριστεία στην Αστροσωματιδιακή Φυσική, την Φυσική Υψηλών Ενεργειών, την Πυρηνική Φυσική και τις Εφαρμογές της και την καινοτομία σε τομείς συναφείς με τις παραπάνω κατευθύνσεις. Στο ΙΠΣΦ λειτουργεί ο επιταχυντής ιόντων Tandem που έχει συμπεριληφθεί στον Εθνικό οδικό χάρτη ερευνητικών υποδομών (2014) και υποστηρίζει με την χρήση ιοντικών δεσμών την ανάπτυξη διεπιστημονικών αναλυτικών εφαρμογών με ενδιαφέρον στην πολιτιστική κληρονομιά, το περιβάλλον, την ενέργεια, τη μελέτη νέων υλικών και την υγεία.
Το εργαστήριο Φθορισιμετρίας ακτίνων Χ (XRF Laboratory) του ΙΠΣΦ δραστηριοποιείται ειδικότερα στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων εργαστηριακών και φορητών φασματόμετρων φθορισιμετρίας ακτίνων Χ (XRF). Στην κατεύθυνση αυτή έχει παρουσιάσει πρωτοπόρα δραστηριότητα από τα μέσα της δεκαετίας 1990-2000 σε επιτόπιες μη επεμβατικές στοιχειακές αναλύσεις αρχαιολογικών αντικειμένων και έργων τέχνης αλλά και στην μεταφορά της σχετικής τεχνολογίας και γνώσης σε Δημόσιους, Ιδιωτικούς αλλά και Ερευνητικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Πολιτισμού.

Εθνική Πινακοθήκη
Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου

Η Εθνική Πινακοθήκη ιδρύθηκε στις 10 Απριλίου 1900 με νόμο ο οποίος προέβλεπε και θέση εφόρου του Ιδρύματος. Στη θέση αυτή διορίστηκε ο γνωστός ζωγράφος Γεώργιος Ιακωβίδης. Στις 28/6/1900 θεσμοθετήθηκε και ο κανονισμός λειτουργίας της. Οι πρώτες συλλογές της προέρχονταν από το Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο. Σ’ αυτές προστέθηκαν αμέσως μετά σημαντικές δωρεές. 

Σήμερα η Εθνική Πινακοθήκη περικλείει στις συλλογές της περισσότερα από 20.000 έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής και άλλων μορφών τέχνης και αποτελεί το θησαυροφυλάκιο της νεότερης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, καλύπτοντας μια περίοδο από τα μεταβυζαντινά χρόνια ως τις μέρες μας. 

Διαθέτει επίσης μία αξιόλογη συλλογή δυτικοευρωπαϊκής ζωγραφικής. Το 1954 η Εθνική Πινακοθήκη συγχωνεύτηκε με το κληροδότημα Αλεξάνδρου Σούτσου απ’ όπου προέρχεται και η διπλή της ονομασία.

Ο θεσμικός ρόλος της Εθνικής Πινακοθήκης είναι η συλλογή, διαφύλαξη, συντήρηση, μελέτη και έκθεση έργων τέχνης, με σκοπό την αισθητική καλλιέργεια του κοινού, την δια βίου εκπαίδευση μέσα από την τέχνη και την ψυχαγωγία που αυτή προσφέρει, αλλά και την αυτογνωσία των Ελλήνων με τη βοήθεια της ιστορίας της τέχνης, η οποία εκφράζει σε συμβολικό επίπεδο τον εθνικό βίο.

Στην οργάνωση, τη λειτουργία, στον εμπλουτισμό των συλλογών της, στην εξεύρεση  λύσης για την οριστική της στέγαση συνέβαλαν οι διαδοχικοί διευθυντές της. 

Περισσότερες πληροφορίες

https://www.nationalgallery.gr/parousiasi/

https://www.nationalgallery.gr/istoriko/

PRINTEC Α.Ε.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων λύσεων για χρηματοπιστωτικούςοργανισμούς, εταιρείες πετρελαιοειδών και λιανικής, καθώς και για οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η εταιρία δημιουργεί, υλοποιεί και υποστηρίζει προϊόντα, λύσεις καιυπηρεσίες στους τομείς Αυτοματισμού Συναλλαγών, Ηλεκτρονικών Πληρωμών, Αυτοματισμού Τραπεζικών Καταστημάτων, Τραπεζικών Εφαρμογών, Αυτοματισμού Καταστημάτων Λιανικής Πώλησης, Ολοκληρωμένων Λύσεων για Οργανισμούς Τηλεπικοινωνιών, Συστημάτων Ασφάλειας Δεδομένων, καθώς και Εξειδικευμένων Λύσεων Πληροφορικής για επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

Up2Metric Ι.Κ.Ε.

Η up2metric Ι.Κ.Ε. αποτελεί μία νεοφυή εταιρεία, η οποία αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες μηχανικών μέσω σύνθεσης τεχνολογιών αιχμής στους τομείς της Όρασης Υπολογιστών, της Φωτογραμμετρίας, της Τηλεπισκόπησης, της Μετρολογίας και της Παρατήρησης της Γης. Η up2metric ειδικεύεται στην συλλογή δεδομένων από διαφορετικούς αισθητήρες, την επεξεργασία τους και την ανάλυση των εξαγόμενων πληροφοριών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο